Vores kunstforening ’Kultur- og Kunstforeningen Galleri Sandberg* blev stiftet i februar 2018 og har til formål at fremme interessen og forståelsen for kunst gennem udstillinger og andre kulturelle arrangementer samt at sikre medlemmer et bredt udvalg af forskelligartet kunst via den årlige lodtrækning.

Som medlem af foreningen får du en masse tilbud på kunst og kulturelle oplevelser i løbet af året, og der vil årligt være lodtrækning blandt medlemmerne om den indkøbte kunst.

Prisen for et medlemskab er 600 kr. om året, og man kan både tegne medlemskab som enkeltperson, firma, institution eller kunstforening, og der kan tegnes flere medlemskaber.

Indmeldelse kan ske hele året mod betaling af kontingent med tilbagevirkende kraft fra regnskabsårets begyndelse.

Læs mere om Kunstforeningen på de andre faneblade, og se vores Årsværk muligheder til højre.

Formand
Dorthe Beth Pedersen

Kontakt

Telefon: +45 20741696
E-mail: kunstforeningen@gallerisandberg.dk

Kasserer
Birgitte Biltoft

Kontakt

Telefon:
E-mail:

Frivillig revisor
Helle Vinberg

Kontakt

Telefon: +45 28435075
E-mail: helle@vinbergsbogforing.dk

Medlem
Carl Henri Farsø

Kontakt

Telefon: +45 21729803
E-mail: chfarsoe@hotmail.dk

Lise Lund Andersen - Galleri Sandberg Kunstforening

Medlem

Lise Lund Andersen

Kontakt

Telefon: +45 26147331
E-mail: lise_lund@hotmail.com

Medlem
Martha Kirstine Haahr

Kontakt

Telefon: +45 28563800
E-mail: martha.haahr@gmail.com

Suppleant
Pia Andersen

Kontakt

Telefon:
E-mail:

Vedtægter for kunstforeningen Kultur & Kunstforeningen Galleri Sandberg

1. Foreningens navn er Kultur & Kunstforeningen Galleri Sandberg.
2. Foreningens hjemsted er Galleri Sandberg, Ny Vestergade 2 C, 5000 Odense C
Foreningens formål er:
1) At fremme interessen og forståelsen for kunst gennem udstillinger og andre kulturelle arrangementer.
2) At sikre medlemmerne et bredt udvalg af forskelligartet kunst via den årlige lodtrækning. Kunstværker til den årlige lodtrækning købes gennem Galleri Sandberg.
3) At tilbyde kunst- og kulturelle oplevelser i løbet af året.
3. Som medlem kan alle interesserede optages, både enkeltpersoner, firmaer, institutioner eller kunstforeninger. Der kan tegnes flere medlemskaber.
Indmeldelse kan ske hele året mod betaling af kontingent med tilbagevirkende kraft fra regnskabsårets begyndelse.
4. Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december, begge dage incl. Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Kontingent opkræves årligt.
5. Udmeldelse af foreningen kan kun ske skriftligt til formanden. Indbetalt kontingent tilbagebetales ikke.
6. På den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 bestyrelsesmedlemmer. Alle poster kan besættes ved genvalg. De valgte suppleanter skal orienteres om dato for bestyrelsesmøder og er velkomne til at deltage i møderne. Generalforsamlingen vælger hvert år revisor og revisor suppleant. Hvervet som bestyrelsesmedlem og revisor er ulønnet, men foreningen betaler nødvendige udgifter som kontorartikler, porto m.m.
7. Bestyrelsen konstituerer sig straks efter generalforsamlingens afslutning. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved stemmeflertal. Bestyrelsen fører protokol over afholdte møder. Forpligtende aftaler kan indgås af kasserer og formand i forening.
8. Ved indkøb af kunst til foreningen skal mindst 3 medlemmer af bestyrelsen stemme for købet.
9. Ved den årlige lodtrækning, som foregår i forbindelse med afholdelse af den ordinære generalforsamling, fordeles de indkøbte kunstværker. De indkøbte værker vil kunne ses i Galleri Sandberg mindst 14 dage, før generalforsamlingen finder sted.
10. Princippet for lodtrækningen fastsættes således: De medlemmer, der udtrækkes, har ret til at vælge mellem gevinsterne i samme rækkefølge, som de udtrækkes. Udvælgelsen finder sted på generalforsamlingen. Hvis en vinder enten ikke selv er til stede eller har givet fuldmagt til stedfortræder eller har sendt en fuldmagt til bestyrelsen med prioriteret rækkefølge, mistes gevinsten, og loddet går videre til næste år.
De medlemmer, der ikke opnår gevinst, deltager i de følgende lodtrækninger med 1 lod mere pr. År, indtil gevinst er opnået.
Der kan ikke vindes mere end 1 gevinst pr. år pr. medlemskab.
Bestyrelsen fører gevinstregnskab.
11. Ordinær generalforsamling afholdes senest med udgangen af februar måned. Den indkaldes senest 14 dage før afholdelsen, og indkaldelsen sendes til medlemmerne.

Indmeldelse til kunstforeningen. Du vil efter afsendelse af denne formular modtage en E-mail, hvor du skal acceptere din indmeldelse. Herefter vil du så snart vores nye bankkonto er oprettet af den nyvalgte bestyrelse, modtage en mulighed for indbetaling af kontingent.

Årsværker 2018

Årsværk 2018 af Betty Cristine Fog
Årsværk 2018 af Betty Cristine Fog